Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur en levering van producten en diensten door Trieling Services en TS bloemen, hierna genoemd TS.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TS en op alle met TS aangegane overeenkomsten waarbij dit vermeld wordt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de afnemer naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer niet van toepassing. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder de “afnemer” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot een met ons gesloten huur en/of dienstovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten in bruikleen worden gegeven, waarbij het geleverde eigendom blijft van TS.

1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1.1. De aanbiedingen, offertes, prijsopgaven of andere bijlagen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële afnemers en afnemers tot het doen van een aanbod. Zij binden TS derhalve op geen enkele wijze, tenzij het een contract betreft.
1.2. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 1 zijn voldaan.
1.3. Een aanbod van de afnemer om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer TS van de afnemer mondeling of schriftelijk bevestigend antwoord heeft gekregen op een offerte of andere uitnodiging tot aanbod onzerzijds. Is er een mondelinge overeenkomst gesloten, dan beschouwt TS deze als een optie, die eerst van allebei de kanten schriftelijk moet worden bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij een contract naar de afnemer verzenden en deze ondertekend retour krijgen.
1.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens TS schriftelijk zijn vastgelegd.
1.5. Afnemer en TS komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de contractprocedure is voldaan, zie 1.3.
1.6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
1.7. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt TS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
1.8. Aanbiedingen van TS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
1.9. TS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
1.10. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2. Prijzen
2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief 21% BTW.
2.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materiaalprijzen, loon- en transportkosten.
2.3. Als op onze prijslijsten, website of offertes een prijs vermeldt staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De afnemer kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks kenbaar te maken.

3. Betaling en levering
3.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal TS bestellingen vanaf de website tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3. Aan de leveringsplicht van TS, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3.5. Als TS na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat TS onder de overeenkomst van de afnemer te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van TS.
3.6. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van TS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
3.7. Bij niet of niet-tijdige betaling door afnemer is deze vanaf de dag waarop betaling aan TS uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
3.8. Ten laste van de afnemer komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook als gevolg van niet nakoming door afnemer van diens verplichtingen heeft moeten maken.
3.9. Ingeval van niet-tijdige betaling is TS bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TS heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TS. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TS er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op de diensten.
4.3. Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. In bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook blijven eigendom van TS in volle rechten.
5.2. Eigendom van alle door TS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TS zolang de afnemer de vorderingen van TS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
5.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TS of een door TS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TS.

6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
6.1. De afnemer is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door TS geleverde producten en/of diensten.
6.2. De afnemer zal TS direct schriftelijk, hetzij mondeling op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. Ook is de afnemer verplicht eventuele te maken kosten, d.m.v. vernielingen, beschadigingen, dan al wel/ niet door derden, te vergoeden. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

7. Duur, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1. De overeenkomst tussen TS en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2. TS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3. Indien door TS of door TS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.4. TS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.6. TS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst afnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van TS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.7. Voorts is TS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TS kan worden gevergd.
7.8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien TS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.9. Indien TS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.10. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is TS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.11. Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.12. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TS, zal TS in overleg met de afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TS anders aangeeft.
7.13. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TS op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.14. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

8 Aansprakelijkheid
8.1. TS is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. TS is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door afnemer ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
8.2. Ook is TS niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van TS wegens onderhoud of anderszins.
8.3. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.
8.4. TS aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde diensten. Tevens zal TS iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven mondelinge adviezen en antwoorden op vragen, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

9. Overmacht
9.1. Indien TS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
9.3. Onder overmacht van TS wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de levering door TS of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Gegevensbeheer
10.1. Indien u een bestelling plaatst bij TS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TS. TS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
10.2. TS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
10.3. TS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Toepasselijk recht en verdragen
12.1. Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Wijzigen Algemene Voorwaarden
13.1. TS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst tijdstip éénzijdig te wijzigen.